Kan ik een werknemer ontslaan?

U hebt diverse mogelijkheden en er zijn meerdere redenen op grond waarvan dit kan.

De belangrijkste mogelijkheden voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst zijn:

  • Ontslag met toestemming van het UWV (ontslagvergunning)
  • Ontbinding via de kantonrechter
  • Ontslag op staande voet, zie verder onder Wanneer mag ik een werknemer op staande voet ontslaan?
  • Beëindiging met wederzijds goedvinden middels een beëindigingsovereenkomst / vaststellingsovereenkomst tussen werkgever en werknemer. Met een dergelijke overeenkomst wordt vaak het recht op een WW-uitkering van de werknemer zoveel mogelijk veilig gesteld.

Redenen kunnen onder meer zijn:

  • Het disfunctioneren van werknemer
  • Een verstoorde arbeidsverhouding
  • Bedrijfseconomische redenen
  • Reorganisatie van de werkzaamheden
  • Veelvuldig of langdurig ziekteverzuim van werknemer

Als de redenen gelegen zijn in het disfunctioneren van de werknemer is het van groot belang dat u voldoende bewijsmateriaal heeft om dit aannemelijk te maken. U dient daarbij (aantoonbaar) de werknemer de kans te hebben geboden zich binnen een redelijke termijn te verbeteren. Daarbij is het verstandig regelmatig functioneringsgesprekken te voeren, deze behoorlijk op papier te zetten en het liefst ook door de werknemer te laten tekenen. De meeste ontslagzaken lopen voor een werkgever verkeerd af doordat dit niet is gebeurd Ook het vastleggen van waarschuwingen in (aangetekende) brieven vormt belangrijk bewijsmateriaal.

Han Dunhof kan met u de zaak bespreken en u advies geven. Vaak is een vrijblijvend kort (telefoon)gesprek al voldoende om te bezien wat er ondernomen moet worden en wat mogelijk de kosten kunnen zijn.

Terug naar Veelgestelde vragen